Pro snížení rizika vzniku havárií žádáme všechny uživatele bytů o dodržování následujících bodů

Kontrola hlavních bytových uzávěrů studené a teplé vody uživatel bytu musí dbát o funkčnost uzávěrů vody a několikrát ročně uzávěry zavřít a otevřít a tím vyloučit možnost jejich "zatuhnutí". Při delší nepřítomnosti uživatelů bytu (např. dovolená) doporučujeme vodu zavírat.

Kontrola přívodní hadičky k nádržce WC uživatel bytu by měl ve vlastním zájmu kontrolovat stav hadičky a při zjištění jejího vyboulení, nebo tzv. ronění ihned zajistit její výměnu. Doporučeným materiálem je stříbrná hadice s kovovým opletem s modrým, nebo červeným proužkem.

Aktualizace mobilních telefonních kontaktů na uživatele bytů - pro případ vzniku havárie v domě, nebo bytě je nespornou výhodou znalost telefonního čísla uživatele bytu. Doporučujeme aktualizovat tyto údaje e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Škody na majetku v případě havárie jsou ve většině případů neúměrně vyšší v případech, kde spojení není.

Revize plynu v bytech Podle vyhlášky č. 85/1978 Sb. je vlastník i nájemce bytu povinen zajistit v bytě vždy za tři roky revizi plynového zařízení s tím, že zajistí urychlené odstranění případných zjištěných závad.

Kontrola stavu elektroinstalace v bytech - vlastník i nájemce bytu je povinen dodržovat platné předpisy a normy pro provoz a údržbu elektroinstalace v bytě. Pozornost musí v bytech s hliníkovými rozvody věnovat zejména pravidelnému dotahování šroubů spojů v zásuvkách a vypínačích a provádění doporučené kontroly elektroinstalace odborným technikem alespoň v pětiletém cyklu. Případné rekonstrukce elektroinstalace v bytě může provádět jen odborná firma, která zajistí po ukončení prací výchozí revizi dle platných ČSN.

V případě rekonstrukce bytu, či jiných stavebních úprav byla stanovena tato opatření:

 • Uživatel bytu je povinen před plánováním stavebních úprav v souladu se stavebním zákonem (stavební povolení, nebo ohláška) písemně informovat výbor SVJ. Jedná se například o výměny stávajících oken za plastová, modernizace koupelen, WC, likvidace příček apod. Po schválení a před zahájením prací informovat ostatní uživatele bytů.
 • Provádějící firma je povinna zajistit bezpečnost ostatních (např. zamezením a zákazem vstupu na chodník pod domem, kde se provádí výměna oken) Za provedení zodpovídá i uživatel bytu provádějící úpravy.
 • Uživatel bytu provádějící úpravy je spolu s dodavatelskou firmou povinen dodržovat dobu, kdy je s ohledem na hlučnost a ohleduplnost k ostatním uživatelům možno provádět. PO - PÁ 8:00 - 19:00 hod., SO - NE jen nevyhnutelné havarijní opravy 9:00 - 17:00 hod.
 • Uživatel bytu s příslušnou firmou ručí za případné vzniklé škody na společném majetku objektu a za jejich odstranění včetně úhrady.
 • Uživatel bytu ručí také za úklid při znečištění objektu a jeho okolí. V objektu je zakázáno skladovat suť a ostatní likvidované předměty z bytu.

Pravidla pro užívání společných částí – domovní řád

Společné části jsou části, které mají sloužit vlastníkům jednotek společně. Jsou blíže definované prohlášením vlastníka a právními předpisy. Člen společenství nesmí ohrozit, poškodit nebo změnit společné části. Mezi společné části patří také:

 1. obvodové stěny prostorově ohraničující byt i v případě, že jde o nenosné svislé konstrukce,
 2. všechny nosné svislé konstrukce uvnitř bytu (stěny, sloupy, pilíře),
 3. podlahy uvnitř jednotky (vyjma podlahových krytin),
 4. lodžie - i v případě, že jsou přístupné pouze z jednotky (společná část ve výlučném užívání člena),
 5. sklepy a sklepní koje (společná část ve výlučném užívání člena).

(2)  Člen společenství je povinen:

 1. dodržovat klid, pořádek a čistotu ve společných částech, vyvarovat se jednání porušujícího dobré mravy, veřejný pořádek nebo jednání, které by bránilo nerušenému výkonu práv ostatních členů společenství. Velmi hlučné činnosti (např. hra na hudební nástroje, používání velmi hlučných nástrojů při stavebních úpravách) lze provozovat v domě pouze v době od 8 do 19 hod. V době od 22 do 6 hod. platí v domě noční klid (každý je povinen se zdržet hlučných činností).
 2. při chovu domácích zvířat dbát, aby nedocházelo k obtěžování zejména pachem, hlukem nebo znečišťováním společných částí a společných prostor, je povinen dodržovat hygienické, veterinární a bezpečnostní předpisy. Je povinen zamezit volnému pobíhání jím držených domácích zvířat, nepřechovávat zvířata a nekrmit je ve společných částech domu a na pozemku, dbát, aby jím držená zvířata neznečišťovala okolí domu a v případě vzniku znečištění toto ihned svým nákladem odstranit. Člen společenství je povinen zdržet se chovu zvířat k domácímu chovu nevhodných, případně nebezpečných druhů.
 3. zdržet se umisťování předmětů ve společných částech a společných prostorách domu, zejména ukládání látek snadno vznětlivých, hořlavých nebo jinak nebezpečných, zdržet se užívání otevřeného ohně, kouření ve společných prostorách domu a v prostoru na střeše nebo vytváření překážek ve společných částech, větrání bytu do společných vnitřních prostorů domu.
 4. zajistit, aby předměty umístěné na lodžiích a balkonech byly zabezpečeny proti pádu, při zalévání zde umístěných květin dbát na to, aby nedocházelo ke stékání vody do nižších podlaží.
 5. zajistit správné označení listovní schránky a zvonku do jednotky jménem uživatele bytu (vlastník, nájemce atd.),
 6. nechat označit (případně sám označit) vstupní dveře do jednotky, a elektroměr své jednotky číslem jednotky,
 7. důsledně zavírat vstupní dveře do domu,
 8. neprodleně hlásit statutárnímu orgánu závady zjištěné na společných částech domu.

(3)  Pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí vyplývají také z dalších ustanovení stanov upravujících práva a povinnosti členů vlastníků jednotek a působnost orgánů společenství vlastníků. Člen společenství je povinen zajistit plnění těchto povinností u všech osob užívajících jednotku v jeho vlastnictví (rodinní příslušníci, nájemci atd.)

(4)  Užívá-li člen společenství společné části v rozporu s těmito stanovami nebo obvyklým způsobem užívání, vyzve jej statutární orgán k odstranění závadného jednání a určí lhůtu k odstranění závadného stavu. Po marném uplynutí této lhůty statutární orgán postupuje způsobem směřujícím k odstranění závadného stavu, přičemž všechny účelně vynaložené náklady s tím spojené jdou k tíži tohoto člena společenství.

 

Přihlášení: